Rap en gaélique – Muile nam mòr-bheann

Le Mòd est un festival gaélique écossais, qui a lieu chaque année au mois d’octobre et durant lequel se déroulent des concours de musique, de chant, de poésie et d’art dramatique.

Dans le cadre du ‘Vlog a’ Mhòid’, une competition de vlogs autour du Mòd, mon fiston a tourné la vidéo qui suit, une petite parodie des compétitions à laquelle un rappeur décide de participer ; l’occasion d’entendre à quoi ressemble le gaélique écossais 😉

Note pour ceux que ça intéresse: l’air de la chanson en question, Muile nam mòr-bheann (“Mull des hautes montagnes”), est très populaire en Écosse, où il est souvent joué comme une valse dans les bals (“cèilidhean”). Elle a été composée par Duncan Livingston de Crogan, sur l’île de Mull, dans les Hébrides intérieures. Le narrateur y célèbre la beauté de son aimée et se languit d’elle et de l’île de Mull.

(Les paroles suivent après la vidéo).

Muile nam mòr-bheann

Bho ’n tha mi gun sunnd, ’s is dùth dhomh mulad,
Cha tog mi mo shùil ri sùgradh tuilleadh;
Cha téid mi le mùirn gu cùirt nan cruinneag,
‘S mo rùn am Muile nam mór-bheann.

Am Muile nan craobh tha mhaighdeann bhanail,
D’an tug mi mo ghaol ’s mi faoin am bharail;
‘S ma chaidh i fo sgaoil ’s nach faod mi faighinn,
Gun taobh mi caileagan Chòmhail.

Tha maise is uaisle, suairceas is ceanal,
A’ dìreadh a suas an gruaidh mo leannain;
Ma bheir thu dhomh fuath, ’s nach buan do ghealladh
Nì uaigh is anart mo chòmhdach.

Tha maise no dhà ri àireamh fhathast
Air bhean a’ chùil bhàin nam blàth-shul meallach;
Ma bheir thu do làmh, gu’m fàs mi fallain,
‘S bu shlàinte mhaireann do phòg dhomh.

Do shlios mar an fhaoilean, taobh na mara,
Do ghruaidh mar an caorann, sgaoilt’ air mheangan;
Sùil ghorm is glan aoidh, fo chaoinrosg tana —
‘S tu’n òigh a mhealladh gach òigear.

Tha smuaine no dhà an tràth-s’ air m’aire,
Chan innis mi ‘chàch ceann-fàth mo ghalair;
Ged laidheas mi tràth, cha tàmh dhomh cadal,
‘S do ghràdh ga m’sgaradh an còmhnuidh.

Gu math thig an gùn o’n bhùth do’n ainnir,
‘S an fhasan as ùire ’n cùirt nan Gallaibh;
Troigh ghloin am bróig ùir — ’s i dùint’ le barr-iall —
Nach lùb air faiche am feòirnein.

Do chùl mar an lìon ’n a mhìle camag,
Nach greannach fo chìr, is sìod’ ‘g a cheangal;
Do dheud mar na dìsnean, dìonach, daingeann;
Beul binn a ghabhail nan òran.

‘S e ’sgar mi o’m chiall ro-mhiad do cheanail,
‘S o’n chaidh thu do’n t-sliabh, nach b’fhiach leat m’fharraid;
‘S e d’aogas is d’fhiamh ‘chuir pian a’m charaibh,
‘S cha mhiann a bh’agam air stòras.

 

Advertisements

Fàg freagairt

Cuir a-steach am fiosrachadh agad gu h-ìosal no briog air ìomhaigheag gus clàradh a-steach:

WordPress.com Logo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas WordPress.com agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Google

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Google agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Twitter

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Twitter agad. Log Out /  Atharraich )

Facebook photo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Facebook agad. Log Out /  Atharraich )

Connecting to %s